Sko­le­ud­vik­lings­sam­ta­le

Et redskab i dialogen mellem forvaltning og skole.

Fra skoleåret 2022-23 vil forvaltning og skolens ledelse holde skoleudviklingssamtaler. Skoleudviklingssamtalerne finder typisk sted i årets første kvartal. Skoleudviklingssamtalerne skal indgå som et element i et samarbejde og den lokale dialog mellem skolen og forvaltningen. Det er en dialog om skolens udvikling, så eleverne får de bedst mulige rammer for læring, trivsel og dannelse. I forlængelse af skoleudviklingssamtalen udarbejdes et notat med gengivelse af samtalens resultater. Det kan eksempelvis være et kort referat/opsamling af skoleudviklingssamtalen, som gøres tilgængeligt på skolens hjemmeside. Notat for årets skoleudviklingssamtale kan læses nedenfor.

Skabelon, handleplan for kvalitet

 

Dato: dec. 2023

Skole: Kirkebakkeskolen

 

Hvilke mønstre får vi øje på i relevant data for skolen?

·         Resultater fra de obligatoriske test i dansk læsning i dansk og matematik skal indgå.

 

Kirkebakkeskolen 23 24

I dansk og matematik har vores elever et gennemsnit på 8,2 og 8,4. 1.3 % opnår ikke 2 i dansk og matematik. Drengene har et snit på 7,5 og 8,4 og 2% opnår ikke 2 i dansk og matematik.

Vores elever opnår 8,0 i læsning og 7,5 ved standpunkt i læsning

I matematik er det 8,5 uden hjælpemidler, 7,7 i mundtlig og 8,3 med hjælpemidler til eksamen. Tilsvarende er det 8,2 uden hjælpemidler, 7.0 til mundtlig og 7,6 med hjælpemidler i standpunkt.

Generelt opnår eleverne et tilfredsstillende niveau, men der er stadig en diskrepans mellem eksamen og standpunkt, som vi vil fortsætte med at være opmærksomme på.

I forhold til trivsel har vi forskellige forsøg i gang med pausetiltag, hvor vi vil øge kvaliteten af pauserne på Kirkebakkeskolen. Dette initiativ på baggrund af vores erfaringer med udfordrende pauser, hvor elever sommetider kommer i konflikt eller ikke ved hvad de skal lave?

Herunder har vi sat ekstra tid af i udskolingen til aktiviteter og en betydelig styrkelse af legepatruljen på mellemtrinnet, som hjælper til den gode pause i indskolingen – det evaluerer vi på i afdelingerne inden planlægningen af næste år.

Vi er på baggrund af flere elever til efterskole i 9. klasse og sammenlægning fra 4 til 3 klasser i gang med en evaluering og justering af vores samarbejde med Engum Skole og vores skole-hjem-samarbejde i udskolingen. 

Pædagogisk arbejder vi med at styrke de mangfoldige læringsmiljøer på Kirkebakkeskolen, som skal bakke op om alle elever.

Herunder både dybdelæring, playfull learning, scenariedidaktik og forum teater

 

 

 

Hvordan skal handlingerne iværksættes og prioriteres?

 

I udskolingen er vi i dialog om standpunkt og eksamenskarakter. De kommende år deltager vi i et frihedsforsøg i naturfag og matematik, hvor vi vil undersøge om det er muligt at højne den indre motivation og i sidste ende muliggør, at eleverne klarer sig endnu bedre i fagene. I forsøget er eleverne på hele 8. årgang fritaget fra standpunktskarakterer, og der er i stedet fokus på feedback. Vores oplevelse et stykke inde i året er, at eleverne opleves mere interesserede i deres eget læringspotentiale og mindre optagede af deres karakterer.

Samarbejde med Engum og skole-hjem-samarbejdet i udskolingen er drøftet i Skolebestyrelsen og det er vores plan med en grundigere onboarding af alle nye forældre og elever i forbindelse med opstart i udskolingen. En opstart som er inspireret af første skoledag i indskolingen.

 

 

 

 

Hvilke forbedringer forventes handlingerne at give?

 

Højere motivation for læring, og et mindsket fokus på hvordan man opnår en specifik karakter. Med de ændringer AI giver for fremtiden, finder vi det særligt vigtigt at eleverne oplever feedback på deres daglige præstationer og progression, og i væsentlig mindre grad på afleveringer som de laver derhjemme og bare får en bedømmelse af

Højere karakterer som følge af at læringen bringes frem i fokus, og ikke enkelte præstationer. Ved at have et øget fokus på særligt kompetencer, vil vi opnå at eleverne står bedre overfor de opgaver de nu engang møder til deres eksamen.

Bedre pauser hvor eleverne opnår en højere følelse af fællesskab, muligheder og social interaktion. Vi vil opleve (og oplever allerede) et drastisk fald i antallet af konflikter og uønsket adfærd i pauserne.’

 Mere stabil elevgruppe i udskolingen i form af færre skoleskift og en faldende tendens i antallet af elever der tager på efterskole i 9. klasse. Vi foregriber ”sivningen” ved at agere rettidigt med indsatser og evt. klasseomlægninger når det er nødvendigt. I skoleåret 23/24 oplever vi et fald på 66% ift. elever der planlægger at tage på efterskole, og vi stoppede i 22/23 fuldstændigt sivningen fra vores 8. klasse.

 

 

 

Hvad vil vi gerne se om et år?

 

At vi har flyttet os!

 

I forhold til karakterfrihed venter vi en bedre score i ”støtte og inspiration” men også i den ”faglige trivsel”.

 

I forhold til pausetiltagene venter vi en bedre score i ”social trivsel”, samt en eliminering af unge der føler sig ensomme i pauserne.

 

I forhold til prøvekarakterer ligger vi et godt sted, og vi er tilfredse med resultatet generelt, men med et øget fokus på den legende tilgang til læring, scenariedidaktik og mere praktisk undervisning, forventer vi at se en reducering af forskellen mellem pigernes og drengenes eksamens- men også standpunktsresultater helt generelt.

 

Ved et væsentlig øget fokus på klassedannelsen fra 6. til 7. klasse, håber dels at se en øget forældreaktivitet og inddragelse i hele udskolingen. Ønsket er et større samarbejde forældrene imellem, og en større tilslutning til skoleinitierede arrangementer. Vi tænker at kunne se tegn på forbedring i antallet af elever der forlader os gennem udskolingsforløbet, og med ønsker fra forældre om efterskole i 9. klasse.

 

 

 

Hvordan skal handlingerne evalueres?

 

Vi evaluerer på tallene, på forsøget specifikt, på pausetiltagene (afd. møder) og på opstarten i udskolingen. Se ovenstående forslag hvilke data vi vil være opmærksomme på.

 

 

 

Er der behov for understøttelse fra forvaltningen?

 

Vi understøttes af forvaltningen i forhold til vores mangfoldige læringsmiljøer

 

Vi kunne ønske os kompetenceudvikling ifm. karakterforsøget, hvor fokus er på effektiv og kvalitativ feedback.