Til­freds­heds­under­søgel­se

Tilfredshedsundersøgelse for Kirkebakkeskolen

Forældretilfredshedsundersøgelsen 2019 er baseret på 546 besvarelser, hvilket svarer til en svarprocent på 74%

Vi har på Kirkebakkeskolen masser af spændende opgaver foran os – men jeg noterer mig, at der i forhold til sidste års undersøgelse (som vi var glade for) er fremgang og progression på faktisk alle parametre. Ikke mindst er den væsentlige samlet tilfredshed med skolen steget, og vi løfter os i forhold til Vejle Kommune på stort set alle områder.

Resultaterne bearbejdes den kommende tid i et samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse.
Her vil vi naturligvis fokusere på, hvordan vi bevarer niveauet på de relativt mange områder, hvor forældre vurderer, at vi klarer os godt, men bestemt også på, hvordan vi forbedrer de mindre positive resultater.

På baggrund af denne undersøgelse, vil der komme en del forskellige indsatser på klasse og årgangsniveau, hvor vi kigger på forældres besvarelser knyttet til den specifikke klasse/årgang, og i dialog mellem personale og forældre finder vi gode løsninger til gavn for elevernes trivsel og læring. Men vi har samtidig et overordnet skolefokus på forbedring af følgende områder: SFO, trafiksikkerhed, lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen og tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov. Områder som vi også har forbedret os på siden sidste undersøgelse, men som vi gerne vil gøre endnu bedre.

Ud over de mange spørgsmål har det også været muligt for forældre at komme med uddybende kommentarer, som vi er meget glade for, og de vil ligeledes bruges i den kommende proces. Nedenfor kan både nuværende og tidligere forældretilfredshedsundersøgelser ses.

Marts 2019

Skoleleder Henrik Havnsgaard Christensen