Godt sam­ar­bej­de

På Kirkebakkeskolen har vi en rigtig god kultur omkring et godt og stærkt skole-hjem-samarbejde. Det helt centrale i dette samarbejde er barnet.

I samarbejde med skolebestyrelsen er der udarbejdet en række principper for samarbejdet mellem skolen og hjemmet.

Principper for skole-hjem-samarbejde

Formålet med skole-hjem-samarbejdet er at etablere en dialog og et forpligtende samarbejde mellem forældre, lærere/pædagoger og skolens ledelse, hvor eleven er i centrum for samarbejdet. Samarbejdet bygger på en grundlæggende tillid til, at forældrene løfter forældreopgaven, og at skolen udfører sin opgave professionelt.

Dermed er kommunikationen funderet i en positiv ånd og god tone. Dette princip er dækkende for: Forældremøder, skole-hjem-samtaler, sociale arrangementer, kommunikation i almindelighed for skole-hjem-samarbejdet. (Når ”dialog” nævnes, kan der være tale om både den talte og den skriftlige dialog).

Skole-hjem-samarbejdet omkring klassefællesskabet

I hver klasse vælges et forældreråd, som samarbejder med lærerne om at styrke klassens sociale liv. Der tilstræbes bred repræsentation. Formålet er at fremme fællesskabet mellem børn og forældre bl.a. gennem sociale arrangementer.
I hvert forældreråd udpeges en repræsentant, som har fokus på samarbejdet med årgangens øvrige forældreråd om at styrke det store fællesskab. Planlægningen af skoleårets arrangementer foregår i et samarbejde mellem lærerne og forældrerådet.

Forældremøderne tilrettelægges af forældrerådet og klasselæreren i et samarbejde. Initiativet tages af klasselæreren. Dele af dagsordenen vil almindeligvis være fælles for årgangen.
Der afholdes 1-2 forældremøder om året. Møderne kan have forskellig karakter. De indeholder bl.a. information om det nuværende og fremtidige arbejde i klassen.

Skole-hjem-samarbejdet omkring det enkelte barn

På Kirkebakkeskolen er den elektroniske portfolio bærende for elevens involvering i egen læreproces. Det er her, målene sættes i samarbejde mellem elev og lærer, og det er her, eleven følger op med forskellige faglige produkter. Vi ser portfolioen som bærende for skole-hjem-samtalen, da det er her, eleven får lejlighed til at være i centrum for egen skolegang. I portfolioen er alle fag repræsenteret, men ikke hele portfolioen fremlægges.

Skole-hjem-samarbejdet i det daglige

Der kommunikeres primært via Aula. Ved behov for telefonisk kontakt aftales dette via Aula med pågældende lærer. Personalet læser mails på Aula dagligt indenfor arbejdstiden, og der kvitteres for en mail indenfor et døgn (arbejdsdøgn). Det forventes ligeledes, at forældre holder sig orienterede på Aula dagligt.

Skole-hjem-samarbejdet i bred forstand

Skolen støtter forældreforeningens arbejde gennem medarbejderrepræsentation i forældreforeningens bestyrelse. Skolebestyrelsen aflægger årligt beretning jfr. Folkeskoleloven. Skolebestyrelsen deltager i et arrangement for forældre til kommende 0. klasseselever.

Vedtaget i skolebestyrelsen, juni 2015